7 nejčastějších dotazů ohledně církevního sňatku

Církevní sňatek se mnohdy zdá být atraktivní volbou i pro ty, kdo nejsou věřící, nebyli pokřtění nebo toto obojí splňují, ale aktivně nepraktikují svou víru. Kolem nutných formalit, náležitostí a pravidel církevního sňatku pak vyvstává mnoho otázek. Přečtěte si jedny z nejčastějších:

Musí můj nepokřtěný snoubenec při církevním sňatku slibovat, že bude vychovávat děti ve víře, když je sám nevěřící?

U nábožensky smíšených manželství (snoubenec katolík a snoubenec pokřtěný v jiné církvi nebo snoubenec katolík a snoubenec nepokřtěný) stvrzuje svým podpisem katolický snoubenec tento příslib:

Prohlašuji, že ve svém zamýšleném manželství budu zachovávat a rozvíjet svou víru a žít podle ní. Budu se upřímně snažit, jak to ode mne má víra vyžaduje, aby naše děti byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi. Budu respektovat náboženskou svobodu a svědomí své (ho) partnera (partnerky) a budu se starat o jednotu a stálost manželství a o udržování rodinného společenství.

nekatolická strana k tomu prohlašuje:

Je mi známo výše uvedené písemné prohlášení katolické(ho) partnera (partnerky).

(Citováno podle formuláře „Zápis k žádosti o církevní sňatek“)

Je možné mít církevní sňatek i mimo prostory kostela?

Aby se mohla konat svatba na přání snoubenců mimo sakrální prostor, je třeba, aby navrhované místo odpovídalo svou důstojností slavení manželské svátosti a aby k tomu byly rozumné a přiměřeně vážné důvody. Duchovní správci tyto důvody se snoubenci projednají a sami posoudí.

Pokud si i pak snoubenci budou přát sňatek mimo kostel, je třeba, aby duchovní správci k písemné žádosti adresované ordináři (biskupovi) přiložili své vyjádření a doporučení.

Jaké jsou nutné státní formality při církevním sňatku?

Církevní sňatek má v České republice státní platnost, stát tak stanovuje určité podmínky a předpoklady, které musí být dodrženy, aby manželství bylo platné nejen z duchovního hlediska, ale i z pohledu státu. Vše je podrobně popsáno na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi.aspx.

Je nutné, aby při svatbě v katolickém kostele byli oba svědci pokřtění?

Svědek při svatbě v kostele musí být  plnoletý a musí se prokázat platným občanským průkazem. Dále musí být slyšící, aby mohl potvrdit, že slyšel to, co bylo řečeno. Další podmínky uvedeny nejsou, svědek se, na rozdíl například od kmotra při křtu či biřmování, při svatbě k ničemu nezavazuje.

Je možné mít svatbu v katolickém kostele, když ani jeden ze snoubenců není pokřtěný v katolické církvi?

V tom případě to bohužel možné není.

Je možná svatba v kostele, je-li jeden snoubenec katolík a druhý je nepokřtěný?

V tom případě může být na základě spravedlivých a rozumných důvodů udělen dispenz (výjimka), kterou uděluje ordinář (biskup). Toto však platí pouze za předpokladu, že není důvod se domnívat, že by udělení této výjimky mohlo být v budoucnu na překážku dobrému manželskému a rodinnému životu.

Je třeba se obrátit na oddávajícího kněze a s ním vše podrobně probrat. V žádném případě však není nadcházející sňatek důvodem k tomu, aby byl nepokřtěnému snoubenci udělen křest bez přípravy. Obdobný postup je i v tom případě, patří-li jeden ze snoubenců do jiné křesťanské církve nebo církevní společnosti.

Je možné mít nejprve civilní svatbu v zahraničí a poté uzavřít církevní sňatek v České republice?

Pokud jsou splněny podmínky pro uzavření manželství v katolické církvi, možné to je.

Zdroj: Arcibiskupství pražské www.apha.cz
Foto: Pixabay.com


Hledáte dodavatele na svatbu? S námi získáte až 10% z rozpočtu svatby zpět