Všeobecné podmínky používání služby svatba.cz pro Partnery:

Partnerem se rozumí subjekt registrovaný v katalogu firem portálu Svatba.cz. Ve všeobecných obchodních podmínkách se partnerem rozumí objednatel.

Poskytovatel se rozumí společnost Svatba.cz s.r.o., IČO: 039 55 842, DIČ: CZ 039 55 842, se sídlem Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9. Společnost Svatba.cz s.r.o. je plátcem DPH.

Pro Partnera platí všeobecné obchodní podmínky poskytovatele ve třech rovinách.

Firemní zápis

V rámci firemního zápisu poskytne Poskytovatel Partnerovi po jeho zaregistrování prostor na webu projektu svatba.cz za účelem zveřejnění informací o Partnerovi a jím poskytovaných službách.

Údaje zobrazované na profilu Partnera a funkce, které bude mít Partner v rámci svého profilu k dispozici, jsou poskytovány v rámci tří balíčků, přičemž základní balíček Start je bezplatný, balíčky Standard a Extra jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

V rámci firemního zápisu bude Partnerovi umožněno zdarma nahlížet do sytému poptávek jednotlivých registrovaných uživatelů, nicméně ve verzi zdarma mu nebudou zpřístupněny údaje jednotlivých uživatelů. Po uhrazení odměny dle aktuálního ceníku bude Partnerovi v rozsahu předplacené služby umožněno vidět kontaktní údaje jednotlivých uživatelů (zájemců o služby).

Poptávkový systém

V rámci poptávkového sytému bude Partnerovi umožněno zdarma nahlížet do sytému poptávek jednotlivých uživatelů, nicméně ve verzi zdarma mu nebudou zpřístupněny údaje jednotlivých uživatelů. Po uhrazení odměny dle aktuálního ceníku bude Partnerovi v rozsahu předplacené služby umožněno vidět kontaktní údaje jednotlivých uživatelů (zájemců o služby).

Reklama

V rámci systému reklama bude Poskytovatel poskytovat Partnerovi za úplatu prostor na webu svatba.cz za účelem reklamních sdělení (banner, PR článek, mediální partnerství, sponzoring tématu, uveřejnění soutěže atd.)

Společné pro všechny tři roviny služeb pro Partnera

Veškeré zpoplatněné služby poskytované Poskytovatelem budou Partnerům dostupné až poté, co bude uhrazena odměna za takto poskytované služby.

Odměny náležející Poskytovateli mohou být hrazena následovně:

Partner je povinen uvést při své registraci pouze pravdivé a skutečné údaje.

Partner je odpovědný za veškerý obsah, který v rámci poskytovaných služeb zveřejní na portálu.cz.

Tyto Všeobecné podmínky užívání není možné ztotožňovat s Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele. Tyto Všeobecné podmínky užívání pouze shrnují podstatný obsah Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele.

Tyto Všeobecné podmínky užívání jsou pouze informativní povahy a nejsou jakýmkoliv způsobem právně závazné.

Celé znění obchodních podmínek najdete zde.